سامانه درخواست ثبت نام

تجربه سفر به کشور خارجی را داشته ام:
اینجانب متقاضی پذیرش در واحد همکاری های بین المللی آموزش عالی سجاد متعهد می گردم کلیه اطلاعات وارد شده مربوط به اینجانب بوده و هیچگونه موضوع مبهم در خصوص تحصیل در این مرکز نداشته و ندارم و آگاه می باشم که تا زمان واریز مبلغ پیش ثبت نام و بررسی مدارک توسط امور آموزش ثبت نام اینجانب قطعی تلقی نشده و پس از آن نیز تا تسویه کامل شهریه هیچگونه اقدامی در خصوص فراغت از تحصیل و ارائه مدرک از سوی این واحد صورت نخواهد گرفت. اینجانب متعهد می گردم توان مالی کافی جهت پرداخت شهریه را دارا می باشم.