لیست رشته های دکتری

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آمار دکتری تخصصی آمار علوم پایه
آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی دکتری تخصصی علوم تربیتی علوم انسانی
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت دکتری تخصصی علوم اقتصادی علوم اجتماعی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE دکتری تخصصی مهندسی صنایع فنی و مهندسی
بیوتکنولوژی دکتری پیوسته علوم زیستی علوم پایه
بیوشیمی دکتری تخصصی علوم زیستی علوم پایه
حسابداری دکتری تخصصی حسابداری علوم انسانی
حسابداری دکتری تخصصی حسابداری علوم اجتماعی
حقوق دکتری تخصصی علوم حوزه ای علوم انسانی
حقوق بین الملل عمومی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق خصوصی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق عمومی دکتری تخصصی حقوق علوم انسانی
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی علوم حوزه ای علوم انسانی
روابط بین الملل دکتری تخصصی علوم سیاسی علوم اجتماعی
روانشناسی بالینی دکتری تخصصی روانشناسی علوم انسانی
مدیریت اجرایی دکتری تخصصی مدیریت مدیریت
مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی مهندسی فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک دکتری تخصصی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
مهندسی عمران دکتری تخصصی مهندسی عمران فنی و مهندسی
مهندسی برق دکتری تخصصی مهندسی برق فنی و مهندسی
نانوفناوری پزشکی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مهندسی پزشکی رباتیک دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مهندسی بهداشت محیط دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مدیریت اطلاعات سلامت دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مددکاری اجتماعی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
مامایی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
گفتار درمانی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
فیزیولوژی پزشکی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
علوم و صنایع غذایی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
علوم تغذیه دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
طب سوزنی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
طب سنتی ایرانی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
شنوایی شناسی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
پرستاری دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی
بینایی سنجی دکتری تخصصی علوم پزشکی علوم پزشکی