لیست رشته های کارشناسی ارشد

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آمار کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار علوم پایه
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات خارجی علوم انسانی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع فنی و مهندسی
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تربیتی علوم انسانی
حقوق (عمومی - خصوصی - تجارت بین الملل) کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی علوم اجتماعی
مهندسی برق (کنترول - مخابرات - قدرت) کارشناسی ارشد ناپیوسته فنی مهندسی فنی مهندسی
مهندسی عمران (سازه - زلزله - ژئوتکنیک) کارشناسی ارشد ناپیوسته فنی مهندسی فنی مهندسی
مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته فنی مهندسی فنی مهندسی
نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
میکروب شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، زیست مواد) کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
مدیریت توانبخشی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
گفتار درمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
تصویربرداری پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
شنوایی شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
بینایی سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
اکولوژی انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
اتاق عمل کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی
آموزش هوشبری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی علوم پزشکی