لیست رشته های کارشناسی

عنوان رشته مقطع تحصیلی زیر گروه تحصیلی گروه تحصیلی
آمار کارشناسی آمار علوم پایه
اقتصاد کارشناسی علوم اقتصادی علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی حسابداری علوم اجتماعی
حقوق کارشناسی حقوق علوم انسانی
شیمی کاربردی کارشناسی شیمی علوم پایه
طراحی صنعتی کارشناسی هنرهای کاربردی هنر و معماری
علوم تربیتی کارشناسی علوم تربیتی علوم انسانی
علوم سیاسی کارشناسی علوم سیاسی علوم اجتماعی
مهندسی عمران-عمران کارشناسی عمران فنی و مهندسی
مدیریت کلیه گرایش ها (بازرگانی،مالی،اجرایی) کارشناسی مدیریت علوم انسانی
مهندس فناوری اطلاعات کارشناسی مهندس فناوری اطلاعات فنی و مهندسی
مهندسی برق کارشناسی مهندسی مکانیک فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک کارشناسی مهندس مکانیک فنی و مهندسی
پرستاری کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
مامایی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
فیزیوتراپی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
علوم آزمایشگاهی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
هوشبری کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
اتاق عمل کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
بینایی سنجی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی) کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
شنوایی سنجی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
گفتار درمانی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
کار درمانی کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی
علوم تغذیه کارشناسی علوم پزشکی علوم پزشکی