اطلاعیه مهم در خصوص زمان بندی اقدامات کنسولی

29 آذر 1400

براساس بخشنامه شماره 92577/4 مورخ 1400/09/28 صادره از سوی سازمان امور دانشجویان برای اقدامات کنسولی در خصوص ارسال مدارک اقامتی، اعمال بخشیدگی و اعمال تخفیف در جرایم دانشجویان اتباع موارد زیر به اطلاع دانشجویان عزیز اتباع شاغل به تحصیل می رساند :
1- براساس قوانین موجود و آیین نامه های ابلاغی، هرگونه تاخیر در اعمال اقدامات کنسولی توسط دانشجو، مستوجب جریمه روزانه به مبلغ دو میلیون ریال بوده و دانشجو موظف به پرداخت آن می باشد.
2- مرجع اعمال و دریافت جریمه، پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا بوده و هرگونه اعمال تخفیف و بخشودگی توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه انجام می شود لذا پذیرش و عدم اعمال آن به عهده امور کنسولی و یا سازمان امور دانشجویان و یا هر مرجع دیگری در وزارت علوم نمی باشد