صدور نخستین مدرک دکتری مشترک

22 مهر 1400

آقای حسین میرزاخانی دانشجوی دکتری رشته بیومکانیک پس از پذیرش در مهر 1395 در واحد بین الملل موفق گردید با دفاع رساله خود در شهریور 1400 که بصورت وبینار ارائه گردید در مهر 1400 مدرک دکتری مشترک خود را دریافت نماید.
واحد بین الملل آموزش عالی سجاد دریافت این مدرک را به ایشان و جامعه بین المللی تبریک و تهنیت عرض می نماید